Universitat Rovira i Virgili

Informació de matrícula

Procés de matrícula

En la majoria de cursos del Servei Lingüístic i de Publicacions cal matricular-se en línia, però en alguns casos (cursos inicials de català, cursos virtuals de Parla.cat i cursos d'espanyol per a estrangers) cal fer-ho mitjançant un formulari web.

Matrícula en línia

Per fer la matrícula en línia cal clicar sobre el nom del curs que interessa i seguir les instruccions. Hi ha dues maneres de fer el pagament únic: a) preferentment, pagament segur via web (amb targeta bancària) i b) ingrés en efectiu o transferència a l'entitat bancària, al número de compte indicat al full de matrícula. En l'opció b, al final del procés de matrícula en línia cal imprimir una còpia del full de la matrícula per poder fer l'ingrés o la transferència a l'entitat bancària. En totes les opcions, cal fer arribar al Servei Lingüístic i de Publicacions els documents següents:

Aquesta documentació s'ha de lliurar a la Secretaria del Servei Lingüístic i de Publicacions (es pot deixar en un sobre tancat a la bústia que hi ha al Servei) o enviar a infosl(ELIMINAR)@urv.cat abans que comenci el curs, i com a molt tard set dies naturals després de la matrícula. Un cop fets aquests tràmits, la matrícula és definitiva.

Matrícula mitjançant formulari web

La matrícula dels cursos següents s'ha de fer mitjançant un formulari web. Trobareu l’enllaç per accedir-hi a la pàgina d’informació dels cursos.

Pujar

Normativa de matrícula

  1. Els cursos del Servei Lingüístic i de Publicacions s'adrecen als membres de la comunitat universitària de la URV (estudiants, PAS i PDI), per bé que alguns també estan oberts a persones externes a la Universitat, sempre que tinguin més de 17 anys o els compleixin durant l'any en curs.
  2. Les places dels cursos del Servei Lingüístic i de Publicacions són limitades i s'adjudiquen per ordre rigorós d'inscripció.
  3. La matrícula no es considera vàlida fins que no s'ha fet efectiu l'import corresponent i s'ha lliurat la documentació a la Secretaria del Servei Lingüístic i de Publicacions en els terminis indicats.
  4. S'admeten sol·licituds d'anul·lació de matrícula per causes justificades fins abans que comenci el curs. Un cop iniciat el curs, únicament es pot demanar l'anul·lació de matrícula per malaltia greu justificada.
  5. Els alumnes que hagin cursat un idioma estranger en l'ensenyament secundari no tenen dret a fer el primer curs del mateix idioma amb la bonificació de currículum nuclear.
  6. Les exempcions als preus de matrícula de cursos i certificats acadèmics són les següents: família nombrosa de categoria general o família nombrosa de categoria especial (l'estudiant està exempt de pagar el 50% o el 100%, respectivament), persones que acrediten una discapacitat igual o superior al 33% (100%), persones que han estat víctimes de violència de gènere i els seus fills dependents (100%) i persones que han estat víctimes d'actes terroristes i els seus cònjuges i fills (100%). Aquestes exempcions només tenen lloc en la primera matrícula. Si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat d'aprenentatge, no s'apliquen les exempcions.
  7. La URV es reserva el dret a suspendre els cursos si no s'arriba al nombre suficient d'alumnes per grup. En aquest cas s'han de tornar totes les quantitats satisfetes.
  8. La formalització de la matrícula implica estar d'acord amb aquestes condicions.

Pujar

Reconeixement de crèdits

Català

Els estudiants de mobilitat que arriben a la URV poden obtenir crèdits ECTS amb la superació dels cursos següents: Inicial (A1), 1,5 ECTS; Programa Gràcies, 1 ECTS; Bàsic 1, 4 ECTS; Bàsic 2, 4 ECTS; Elemental 1, 4 ECTS; Elemental 2, 4 ECTS.

Espanyol per a estrangers

Amb la superació dels cursos d'espanyol per a estrangers és possible obtenir 4 crèdits ECTS.

Pujar

Períodes de matrícula

Amb caràcter general, la matrícula dels cursos en línia comença a les 9.00 h del dia d'inici i acaba a les 23.59 h del dia de finalització. Consulteu els diferents períodes de matrícula als enllaços següents:

Pujar