Universitat Rovira i Virgili

Tarifes

|Alt imatge columna esquerra|

Serveis gratuïts

Serveis de pagament

  Correcció català Correcció castellà Traducció cast.-cat. Traducció cat.-cast. Correcció anglès Traducció cat./cast./angl.
Documents institucionals 0 0 0 0 0 0
Documents docents i de recerca de la URV 0,017 0,021 0,043 0,043 0,032-0,044 0,097
Altres documents interns i externs 0,027 0,027 0,085 0,085 0,043-0,054 0,173

Totes aquestes quantitats són d'euro per paraula (del text original). 

Les secretaries de centre poden expedir els certificats acadèmics personals en tres llengües (català, castellà i anglès) sense la mediació del Servei Lingüístic i de Publicacions. Si una persona demana un certificat en les tres llengües al mateix temps, se li pot expedir amb el pagament d'una única taxa. Si demana un certificat en llengües diferents en moments diferents, s'ha de pagar una taxa per cada certificat expedit. El tràmit es fa directament amb les secretaries de centre.

La traducció d'un títol expedit per la URV costa 25,08 €. La certificació de la validesa de la traducció d'un títol o expedient que no és de la URV costa 16,08 €. El tràmit es fa directament amb el Servei Lingüístic i de Publicacions.

En tots els casos, cal aplicar-hi l'IVA (21%) si els encàrrecs es facturen amb un NIF diferent del de la URV.