Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions de català

La URV expedeix certificats de català que permeten acreditar oficialment set nivells de competència. Per obtenir-los cal matricular-se en cursos del Servei Lingüístic i superar l'examen final corresponent (comú a totes les universitats de Catalunya en el marc de la CIFALC).

Es fan dues convocatòries anuals d'exàmens: al febrer (2n dissabte) i al juny (2n dissabte). A més, el C2 també té una convocatòria al juliol (al final dels cursos d'estiu). 

Normativa interuniversitària sobre els certificats de llengua catalana