Universitat Rovira i Virgili

112 respostes a emergències comunicatives

Aquest recurs està sota una llicència de Creative Commons.

Aquestes 112 respostes a emergències comunicatives són un recurs perquè els estudiants universitaris millorin les produccions acadèmiques orals i escrites. El document s'estructura segons els criteris de les rúbriques d'avaluació de la comunicació oral i de la comunicació escrita de la URV. 

Comunicació oral

Comunicació escrita