Universitat Rovira i Virgili

Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)

El Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) és un document del Consell d'Europa que estableix sis nivells de competència per a l'avaluació i l'aprenentatge de segones i terceres llengües. Aquests nivells (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) han esdevingut uns referents comuns per als diferents idiomes.

Descripció dels nivells

A1

Inicial

Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona, i pot formular i respondre sobre detalls personals com ara on viu, gent que coneix i coses que té. Pot interactuar d'una manera senzilla a condició que l'altra persona parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposada a ajudar.

A2

Bàsic

Pot comprendre frases i expressions habitualment utilitzades relacionades amb temes d'importància més immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions simples i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, entorn immediat i problemes sobre qüestions de primera necessitat.

B1

Llindar

Pot mantenir una activitat comunicativa en qualsevol situació pròpia de la seva vida quotidiana, com comprendre la informació principal de textos clars i estànadards sobre temes familiars que es poden trobar regularment a la feina, a l'escola, durant el temps lliure, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que apareixen quan es viatja en una zona on es parla la llengua. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que són familiars o d'interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

B2

Avançat

Pot mantenir converses amb parlants nadius, amb un nivell acceptable de fluïdesa, sobre temes concrets. Pot intervenir en discussions, debats o diàlegs sobre temes d'interès general, exposant punts de vista de certa complexitat. Pot entendre les idees principals de textos autèntics informatius, d'opinió, de consulta o de creació literària i seguir-ne el fil amb l'ajut de diccionaris o altres materials de consulta. És capaç de mantenir converses sobre temes concrets i abstractes, tot i que a vegades ambdues parts hagin de negociar el significat de les comunicacions. Pot produir textos clars i sense errors que enfosqueixin el missatge, en un ampli ventall d'estils, com cartes formals i informals, narracions, redaccions descriptives i discursives.

C1

Domini funcional

Pot mantenir, sense dificultats, una activitat lingüística completa i efectiva en qualsevol situació comunicativa, tant oralment com per escrit, com comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets i abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional. Pot interactuar amb un alt grau de fluïdesa i espontaneïtat en una conversa amb un parlant nadiu que no comporti tensió ni per a l'un ni per a l'altre. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i exposar un punt de vista sobre una qüestió, aportant els avantatges i els inconvenients entre diferents opcions.

C2

Domini

Pot adaptar la llengua al context i dominar les estructures de la llengua amb facilitat i fluïdesa. Pot utilitzar vocabulari i expressions de manera creativa, amb un estil i registre raonats. Pot participar activament en converses socials, acadèmiques i professionals, així com fer presentacions o demostracions. Pot preparar i produir una gran varietat de textos escrits.