Universitat Rovira i Virgili

Suficiència de català per al PDI

Aquest curs permet obtenir el Suficiència per al PDI (nivell C1 del Marc europeu)