Universitat Rovira i Virgili

Intermedi 2 virtual

Aquest curs és el segon mòdul de l'Intermedi (nivell B2 del Marc europeu)