Universitat Rovira i Virgili

Certificat de nivell elemental de llengua catalana de la URV

Competències i habilitats

Estructura de l'examen

Criteris d'avaluació

Model d'examen

Model de correcció

El Certificat de nivell elemental de llengua catalana de la URV correspon al nivell B1 del Marc europeu i està reconegut com a equivalent al Certificat de nivell elemental de català de la Generalitat de Catalunya.

Per fer l'examen cal inscriure's a un curs Elemental 2 del Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV, de caràcter quadrimestral. 

Aquest nivell acredita que la persona pot: