Universitat Rovira i Virgili

Com és l'examen CLUC d'anglès

L'examen multinivell CLUC en llengua anglesa consta de les parts següents:

1. Comprensió oral i ús de la llengua

Durada: 45 minuts (aproximadament)

Descripció:

Comprensió oral: Prova informatitzada adaptativa i administrada en línia que avalua tant la capacitat de comprensió oral global com la capacitat de comprendre converses entre parlants nadius, anuncis i instruccions, mitjans de comunicació i materials enregistrats. Consta de preguntes d'opció múltiple, amb 3 o 4 opcions. Els àudios es poden escoltar dues vegades.

Ús de la llengua: Prova informatitzada adaptativa que avalua els coneixements gramaticals, lèxics i de funcions lingüístiques. Consta de preguntes d'opció múltiple, amb 3 o 4 opcions.

Les proves de comprensió oral i d'ús de la llengua s'avaluen a través de l'eina Simtest, un test adaptatiu informatitzat i administrat en línia. Es fan l'una seguida de l'altra i tenen, conjuntament, una durada màxima de 45 minuts.

2. Comprensió escrita

Durada: 90 minuts

Descripció
Prova en paper que avalua la comprensió escrita, és a dir, la capacitat de rebre, processar i comprendre informació a partir de textos escrits. Consta d'entre 5 i 6 tasques (entre 40 i 50 ítems). Les tasques poden ser d'opció múltiple, resposta curta, completar frases, relacionar, seqüenciar fets, inserir frases en un text, veritable-fals amb justificació i deduir o relacionar vocabulari.

3. Expressió escrita

Durada: 90 minuts

Descripció:
Prova en paper que avalua l'expressió escrita, és a dir, la capacitat de produir textos escrits. Consta de dues tasques: un text transaccional (correu electrònic), d'entre 125 i 175 paraules, i un text no transaccional en què cal descriure, narrar o argumentar, d'entre 200 i 250 paraules.

Dos examinadors avaluen aquesta prova segons els criteris següents: a) impressió global, registre i compliment de la tasca; b) repertori i control lèxics; c) repertori i control gramaticals, i d) cohesió, coherència, fluïdesa i organització.

4. Expressió oral

Durada: 15 minuts (aproximadament)

Descripció:
Aquesta prova es fa individualment i avalua la capacitat de produir presentacions i descripcions, d'exposar opinions i de participar en converses espontànies. 

Consta de quatre tasques:

  1. Introducció personal.
  2. Monòleg descriptiu sobre dues fotografies personals que porta l'examinand.
  3. Interacció amb l'interlocutor sobre temes relacionats amb les fotografies.
  4. Monòleg d'argumentació a partir d'un text escrit.

Per a la tasca 2, cal que l'examinand porti a la prova dues fotografies impreses en paper, sobre algun d'aquests temes: home & family life; leisure activities; holidays; popular customs or traditionswork & studies (exemples de fotos).

Per a la tasca 4, l'examinand disposa de 10 minuts abans de l'inici de la prova per fer la lectura d'un text i elaborar un guió que li pot servir per a la seva argumentació (exemple de text).

La prova d'expressió oral té una durada total d'uns 30 minuts: 5 minuts de recepció i instruccions, 10 minuts de lectura d'un text i 13 minuts per fer la prova, amb els dos examinadors.

Un examinador avalua: a) la fluïdesa i la cohesió; b) el repertori i el control lèxics; c) el repertori i el control gramaticals, i d) la pronunciació, l'entonació i la intel·ligibilitat. L'altre examinador (que fa d'interlocutor) valora globalment l'expressió i la interacció oral del participant.

Hi ha proves orals en dos dies diferents. Es comunicarà directament als examinands el dia, lloc i hora qeu els pertoca perquè es puguin presentar per fer aquesta prova.