Universitat Rovira i Virgili

Reglament de la Comissió de Política Lingüística

Preàmbul

D'acord amb l'article 74 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat per l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya GOV/40/2022, de 8 de març (DOGC 8623, de 10 de març de 2022), les comissions estatutàries de la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) han d'elaborar i aprovar el seu règim de funcionament intern. En compliment d'això, la Comissió de Política Lingüística de la URV estableix el seu règim d'organització i funcionament.

Article 1. Funció

La Comissió de Política Lingüística és l'òrgan al qual correspon, dins el procés de normalització lingüística de la Universitat, definir els objectius normalitzadors i temporalitzar-los, proposar als òrgans de govern les estratègies d'actuació i els recursos necessaris per dur a terme aquests objectius, fer un seguiment de l'aplicació d'aquesta planificació i totes les altres funcions que li encarregui el Claustre Universitari.

Article 2. Competències

Les competències de la Comissió són:

Article 3. Composició i durada

1. La composició i la durada del mandat dels membres de la Comissió de Política Lingüística són les establertes pel Claustre Universitari de la URV. La composició és la següent:

2. La durada del càrrec dels membres de la Comissió és de quatre anys per als membres del PDI, el PAS i el Consell Social, i de dos anys per als estudiants, amb possibilitat de reelecció en tots els casos.

3. També pot assistir-hi, amb veu i sense vot, qualsevol persona que ho sol·liciti o sigui convidada pel seu coneixement o expertesa.

Article 4. Sessions i convocatòries

1. Les sessions de la Comissió poden ser presencials, a distància o mixtes. El president o presidenta de la Comissió ha d'assegurar el dispositiu físic, operatiu o tecnològic necessari per dur a terme la sessió. Les sessions a distància es poden dur a terme en temps real o amb intervencions successives en un fòrum virtual dins dels límits temporals marcats per la presidència de la Comissió.

2. La Comissió es reuneix en sessió ordinària com a mínim semestralment. A l'inici del curs acadèmic, el president o presidenta ha d'informar del calendari previst de sessions ordinàries.

3. La Comissió es pot reunir en sessió extraordinària per motius d'urgència justificada, a iniciativa del president o presidenta, o quan ho demani el 15% dels membres de la Comissió.

4. La convocatòria de la sessió amb l'ordre del dia s'ha d'enviar als membres Comissió per mitjans electrònics, amb una antelació mínima de set dies naturals per a convocatòries ordinàries i de quaranta-vuit hores per a les extraordinàries. La convocatòria ha d'anar acompanyada de la documentació necessària per a la deliberació i l'adopció d'acords en el mateix termini (o com a molt tard dos dies hàbils abans de la reunió).

5. Malgrat que no s'hagin complert els requisits de la convocatòria, la Comissió queda vàlidament constituïda si es reuneixen tots els membres i ho acorden per unanimitat.

6. La Comissió ha de retre comptes de les activitats desenvolupades en la primera sessió ordinària del curs acadèmic del Claustre Universitari.

Article 5. Constitució de la Comissió

1. Per constituir la Comissió en primera convocatòria és necessària la presència del president o presidenta i el secretari o secretària (o de les persones que les substitueixin) i, com a mínim, de la meitat dels membres de la Comissió.

2. En segona convocatòria, el quòrum s'assoleix amb l'assistència d'una tercera part dels membres de la Comissió.

Article 6. Acords

1. La Comissió ha de debatre i adoptar acords i resolucions sobre els punts que constin a l'ordre del dia. Excepcionalment poden ser objecte de debat assumptes que no hi constin quan es declarin urgents pel vot favorable de la majoria de la Comissió i hi siguin presents tots els membres.

2. Sens perjudici de les facultats del president o presidenta per ordenar el debat, en les deliberacions prèvies a la votació hi pot haver torns a favor i en contra.

3. La majoria necessària per adoptar acords és la majoria simple de vots. En cas d'empat dirimeix els resultats de les votacions el vot del president o presidenta.

4. Per a l'adopció vàlida d'acords cal garantir el quòrum mínim establert per a la constitució de l'òrgan.

Article 7. Votacions

1. Les votacions poden ser secretes únicament quan afectin l'elecció o destitució de persones, sense perjudici d'altres situacions previstes a la legislació vigent.

2. Els membres de la Comissió que facin constar a l'acta el vot contrari o l'abstenció amb relació a un acord adoptat resten exempts de la responsabilitat que se'n pugui derivar.

3. Les votacions no es poden interrompre per cap motiu, i mentre es duen a terme no es pot entrar ni sortir de la sala de reunions.

Article 8. Eficàcia dels acords i transparència

1. Els acords adoptats per la Comissió són efectius des que s'aproven, llevat que l'acord disposi una altra eficàcia o legalment es requereixi un tràmit posterior per a la seva eficàcia.

2. Els acords s'han de fer públics a la web del Claustre Universitari de la URV sens perjudici del que determini el Claustre.

Article 9. Actes

1. El secretari o secretària ha d'aixecar acta de cada sessió celebrada convocada per la Comissió, i ha d'especificar-hi els assistents, l'ordre del dia, les circumstàncies del lloc i temps en què s'ha dut a terme, els punts principals de deliberació i el contingut dels acords adoptats.

2. La sessió de l'òrgan es pot gravar i l'enregistrament es pot incorporar a l'acta sense necessitat de fer-hi constar els punts principals de les deliberacions. En aquest cas, cal adjuntar a l'acta el certificat expedit pel secretari o secretària sobre l'autenticitat i integritat de la gravació, amb la informació del repositori digital on es desa.