Universitat Rovira i Virgili

Protecció de dades i drets d'autor d'aquest web

INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Universitat Rovira i Virgili, amb CIF Q9350003A i amb domicili fiscal al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 de Tarragona.
Finalitat Gestionar i resoldre sol·licituds al Servei Lingüístic en el marc de les funcions atribuïdes a aquest servei.
Dret Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació o oposició al tractament mitjançant un escrit al Registre General de la URV a la mateixa adreça del domicili fiscal, o bé presentant-lo al Registre General de la Universitat, presencialment o telemàtica, segons s'indica a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.
Informació addicional Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament de dades personals anomenat Gestió de sol·licituds al Servei Lingüístic i els vostres drets al Registre d'Activitats del Tractament de la URV, publicat a https://seuelectronica.urv.cat/rgpd, on també es pot consultar la política de privacitat de la URV. Addicionalment, podeu adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades personals al correu dpd(ELIMINAR)@urv.cat.