Universitat Rovira i Virgili

Com fer la matrícula

Procediment
La matrícula es fa en línia en aquest mateix web. Cliqueu sobre l'enllaç "Matrícula exàmens" i seguiu les instruccions. Hi ha dues modalitats de fer el pagament únic: a) ingrés efectiu a l'entitat bancària al número de compte indicat al full de matrícula, i b) pagament segur via web (amb targeta bancària).

Si trieu l'opció a), al final del procés de matrícula en línia cal imprimir una còpia del full de la matrícula i anar a l'entitat bancària per fer l'ingrés corresponent.

En totes dues opcions, cal fer arribar al Servei Lingüístic i de Publicacions els documents següents:

Si heu triat l'opció a), full de pagament segellat pel banc (original en paper). Si heu triat l'opció b), resultat de la compra.

Aquesta documentació s'ha de lliurar directament a la secretaria del Servei Lingüístic i de Publicacions, o bé s'ha de deixar en un sobre tancat a la bústia que hi ha al Servei Lingüístic. La data límit de lliurament de documentació és la que s'indica a la convocatòria.

Condicions de matrícula

  1. La matrícula no es considera vàlida fins que no s'ha fet efectiu l'import corresponent i s'ha lliurat tota la documentació a la Secretaria del Servei Lingüístic i de Publicacions dins el termini establert.
  2. Si l'examinand no assisteix a la prova i ho justifica per motius mèdics o humanitaris amb la documentació que ho certifiqui, pot sol·licitar de canviar la convocatòria.
  3. En cap cas no es retorna l'import de matrícula ni es guarden els resultats de les proves.
  4. En els exàmens ACLES oferts pel Servei Lingüístic i de Publicacions hi ha les exempcions de preu següents: família nombrosa de categoria general o família nombrosa de categoria especial (l'estudiant està exempt de pagar el 50% o el 100%, respectivament), persones que acrediten una minusvalidesa igual o superior al 33% (100%), persones que han estat víctimes de violència de gènere i els seus fills dependents (100%) i persones que han estat víctimes d'actes terroristes i els seus cònjuges i fills (100%). 
  5. Si l'examinand no assisteix a la prova, la qualificació global és "no presentat".
  6. Per millorar la qualitat de l'avaluació i complir la normativa vigent, el Servei Lingüístic i de Publicacions enregistrarà el so de les proves orals dels exàmens de les acreditacions B1 i B2 d'ACLES.
  7. Quan formalitza la matrícula, l'examinand accepta aquestes condicions.

Informació i horaris d'atenció al públic
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Secretaria del Servei Lingüístic i de Publicacions
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35, 3r. 43002 Tarragona
Tel. 977 558 359 / 977 558 363
infosl(ELIMINAR)@urv.cat