Universitat Rovira i Virgili

Equivalències dels certificats de català de la URV amb el Marc europeu

Nivells  Certificats de la URV Cursos del Servei Lingüístic
A2 Certificat de nivell bàsic de llengua catalana Bàsic 1+2
B1 Certificat de nivell elemental de llengua catalana Elemental 1+2
B2 Certificat de nivell intermedi de llengua catalana Intermedi 1+2+3
C1

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al PDI 

Suficiència 1+2+3
Suficiència per al PDI

C2 Certificat de nivell superior de llengua catalana Superior