Universitat Rovira i Virgili

Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador de la URV

Competències i habilitats

Estructura de l'examen

Criteris d'avaluació

Model d'examen

Model de correcció

El Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador de la URV correspon al C1 del Marc europeu i està reconegut com a equivalent al Certificat de nivell de suficiència de català de la Generalitat de Catalunya.

Per fer l'examen cal inscriure's al curs Suficiència de Català per al PDI (virtual, de 45 h) o a les Sessions de Suficiència de Català per al PDI (presencial, de 6 h).

Aquest certificat acredita que la persona pot: