Universitat Rovira i Virgili

Estructura del B1 d'anglès

L'examen de nivell B1 d'anglès de la URV consta de cinc parts, que avaluen diferents aspectes de la competència lingüística. Per aprovar-lo cal obtenir com a mínim el 60% de la puntuació global i, a més, el 50% de cada part.

Part Contingut Durada %
Comprensió escrita Els candidats han de demostrar que comprenen textos originals senzills i/o lleugerament adaptats a nivell de paraula, frase, paràgraf i text sencer. Hi ha dues parts i un mínim de dos textos (una de les parts pot contenir més d'un text). Els ítems que avaluen la comprensió dels candidats poden ser de tipologies diferents: opció múltiple, seqüenciació cronològica de paràgrafs, inserció de frases al text, veritable-fals, etc. 60 minuts 20%
Comprensió oral Els candidats han de demostrar que són capaços de comprendre diàlegs i monòlegs, tant en un registre formal com informal, sobre temes quotidians. Els ítems que avaluen la comprensió dels candidats poden ser de tipologíes diferents: opció múltiple, relacionar, seqüenciació d'esdeveniments, veritable-fals, etc. 30 minuts  20%
Expressió escrita Els candidats han de demostrar que tenen la capacitat de produir dos textos senzills de tipologies diferents: una narració, una descripció, una carta, un correu electrònic, un informe, una ressenya, etc. 75 minuts 20%
Expressió oral La prova d'expressió oral consisteix en una entrevista per parelles. Cada candidat ha de demostrar que pot fer una presentació, respondre a preguntes i interactuar amb la seva parella. Us informem que la prova oral serà gravada amb finalitats d'avaluació. 15-20 minuts 20%
Ús de la llengua Els candidats han de demostrar el seu domini del sistema lingüístic i omplir textos amb les formes verbals adequades, respondre a preguntes d'opció múltiple, formular preguntes, transformar frases, completar els espais d'un text amb una paraula (modified cloze text), etc. 45 minuts 20%