Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La denominació de les persones

En els textos de la URV fem normalment referència als membres de la comunitat universitària per mitjà del nom i del primer cognom, tret que sigui necessari usar també el segon cognom per distingir persones que es diuen de la mateixa manera.

Si algun dels membres de la comunitat universitària fa saber que prefereix que s'utilitzin sistemàticament els seus dos cognoms, es respecta aquesta preferència.

La referència als professors i investigadors es fa precedida de l'abreviatura del tractament:

Després de les intervencions del Dr. Pere Navarro i de la Dra. Montserrat Palau, es passa al punt següent de l'ordre del dia.


La referència a professors no doctors es fa precedida de l'abreviatura Sr./Sra.:

La Sra. Anna Montserrat manifesta el seu desacord amb la proposta.


La referència a altres investigadors no doctors, becaris de recerca predoctorals, membres del PAS i estudiants es fa precedida de les abreviatures Sr./Sra.:

Si teniu cap dubte, us podeu adreçar a la Sra. Pilar Garcia.


Quan algú apareix en un text per raó del càrrec que ocupa (per exemple, a les actes de reunions), se'l designa per mitjà del càrrec:

El director del Departament aprofita la intervenció de la Sra. Anna Santo per recordar que el termini s'acaba a final de maig.


De tota manera, és convenient que, la primera vegada, hi aparegui també el nom:

La degana de la Facultat, Dra. Joana Zaragoza, obre la sessió.

Com us ha fet saber el vostre representant a la Comissió de Doctorat, Dr. Miquel Àngel Pradilla, encara no s'ha redactat l'esborrany de la convocatòria.


Si es tracta de comissions, juntes o consells i tots els membres en formen part per raó d'un càrrec, llavors només designem pel càrrec les persones que tenen un càrrec rellevant en la corresponent comissió, junta o consell (normalment el director, el degà, el president, el rector, el vicerector, el gerent o el secretari de la comissió, junta o consell). Així, en l'acta d'una reunió de la Comissió de Política Lingüística, en la qual hi ha representants de cada un dels centres, no cal indicar -si no hi ha cap raó que ho exigeixi- el centre que representa cada un dels membres:

*Després de la intervenció del Dr. Josep M. Escolà, representant de la Facultat de Lletres, el president aixeca la sessió.

Després de la intervenció del Dr. Josep M. Escolà, el president aixeca la sessió.
 


en/na

L'article personal