Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

matricular + nom

En l'accepció acadèmica, la normativa només preveu l'ús transitiu d'aquest verb davant de persones però no davant de coses. Així, caldrà substituir determinats usos col·loquials per formes amb les preposicions de/en o bé recórrer a construccions alternatives:

Enguany aquesta secretaria ha matriculat més de dos mil alumnes.


*Els estudiants que matriculin més de cinc assignatures hauran de [...]

Els estudiants que es matriculin de més de cinc assignatures hauran de [...]


*Els crèdits lliures matriculats no han de sobrepassar el nombre establert per cada centre.

Els crèdits lliures no han de sobrepassar el nombre establert per cada centre.

Pel que fa a la matriculació de crèdits lliures, no es podrà sobrepassar el nombre establert per cada centre.


*L'alumnat pot convalidar els crèdits matriculats.

L'alumnat pot convalidar els crèdits de què es matriculi.
 


matrícula/matriculació