Universitat Rovira i Virgili

Acreditacions de català

La URV expedeix certificats de català que permeten acreditar oficialment cinc nivells de competència. Per obtenir-los cal matricular-se en cursos del Servei Lingüístic i superar l'examen final corresponent (comú a totes les universitats de Catalunya en el marc de la CIFALC).