Universitat Rovira i Virgili

1. Impulsar una política lingüística transversal, que impliqui tota la comunitat universitària

1.1. Reforçar i fer més visibles les estructures i els instruments de política lingüística de la URV i la participació en els òrgans de coordinació interuniversitaris en aquest àmbit

1.2. Vetllar perquè els òrgans de presa de decisions de la URV tinguin presents els acords en matèria de política lingüística i les seves actuacions hi estiguin alineades

1.3. Millorar l'obtenció de dades per generar indicadors més fiables sobre usos lingüístics

1.4. Garantir els drets lingüístics de la comunitat universitària

1.5. Fomentar la participació de la comunitat universitària i les accions de difusió en matèria de política lingüística

1.6. Enfortir el paper de la URV com a agent social al territori en matèria de política lingüística