Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La ela geminada

Convé conèixer les paraules que s'escriuen amb l geminada i les que no s'hi escriuen. En donem una mostra:

al·legar/al·legació *alegar/*alegació
al·legoria *alegoria
al·ludir *aludir
anul·lar *anular
col·laborar *colaborar
col·lapse *colapse
col·lecció *colecció
col·lectiu *colectiu
col·legi/col·legial *colegi/*colegial
col·lidir *colidir
col·locar *colocar
col·loqui/col·loquial *coloqui/*coloquial
compel·lir *compelir
cristal·litzar *cristalitzar
*el·laborar/*el·laboració elaborar/elaboració
*el·legir/el·leccions/el·lectoral elegir/eleccions/electoral
*el·lidir  elidir
el·lipsi *elipsi
el·líptic  *elíptic
*el·lisió elisió
*el·liminar eliminar
excel·lent/excel·lir *excelent/excelir
*facil·litar facilitar
idil·li/idíl·lic *idili/*idílic
il·latiu *ilatiu
il·legal *ilegal
il·lícit *ilícit
il·lògic *ilògic
il·lusió *ilusió
il·lustrar/il·lustració *ilustrar/*ilustració
instal·lar *instalar
intel·lectual *intelectual
intel·ligència *inteligència
mil·lenni *mileni
mil·lenari *milenari
mil·lèsim *milèsim
miscel·lània *miscelània
novel·la *novela
oscil·lar *oscilar
paral·lela *paralela
pel·lícula *película
protocol·lari *protocolari
rebel·lia *rebelia
*rel·levant *relevant/rellevant
*sel·lectivitat selectivitat
síl·laba *sílaba
sol·licitud *solicitud
tranquil·litat *tranquilitat
vacil·lar/vacil·lació *vacilar/vacilació
*vigil·lar/*vigil·lància vigilar/vigilància

El punt volat