Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

recórrer

Aquest verb és intransitiu en la seva accepció jurídica: no du complement directe sinó que regeix la preposició contra. També cal tenir en compte que *recurrir és la forma castellana:

*Podeu recórrer aquesta resolució en el termini de quinze dies hàbils.

Podeu recórrer contra aquesta resolució en el termini de quinze dies hàbils.

Podeu presentar recurs contra aquesta resolució en el termini de quinze dies hàbils.