Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*link

Cal substituir aquest anglicisme per la forma catalana enllaç. Per referir-se a l'acció, cal fer servir enllaçar o la perífrasi fer un enllaç