Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

a comptar de

Aquesta locució es fa servir per acotar els terminis. Es pot utilitzar com a sinònim l'adjectiu comptador:

Les al·legacions s'han de presentar en el termini de quinze dies, a comptar de la data [...]

Les al·legacions s'han de presentar en el termini de quinze dies, comptadors des de la data [...]