Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La puntuació en els circumstancials en posició final

Els circumstancials –frases subordinades, sintagmes preposicionals i adverbials, sintagmes nominals explicatius– que col·loquem en posició final poden anar separats del cos de l'oració principal per una coma. Això depèn sobretot de la llargada i complexitat del circumstancial. Si és llarg i complex, normalment porta coma:

El desenvolupament de la indústria a Figueres va anar molt lligada a la prosperitat agrària de la comarca, de tal manera que les primeres indústries eren de tipus familiar i en general pertanyents als sectors alimentaris i agrícoles.


Si és curt o simple, normalment no en porta:

T'envio l'informe perquè el revisis.


La presència de la coma també depèn de la relació del verb amb el circumstancial. Si el verb i el circumstancial formen una unitat informativa compacta, normalment no els separem. Si el circumstancial constitueix una informació suplementària, més independent, els solem separar per mitjà de la coma:

Havia volat a Praga perquè volia veure'l.
Havia volat a Praga per motius personals, perquè volia veure'l.
Ha escrit el llibre durant l'any sabàtic.
Ha escrit el llibre amb una certa calma, durant l'any sabàtic.