Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

En les sigles

Utilitzem l'apòstrof si la sigla comença amb les vocals a, e, o i quan comença amb una de les consonants següents: f, h, l, m, n, r, s i x.

Va presentar una comunicació al XII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, organitzat per l'AILLC.

L'ETSEQ participarà en el nou projecte.

L'OTRI era l'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació.

Hi ha una emissora d'FM que programa espais de tema universitari.

El protocol de transmissió d'hipertext és l'HTTP.

Caldria reformar l'LRU.

L'MH equival a la màxima puntuació.

L'NP significa 'no presentat'.

L'índex d'R+D és, cada vegada més, l'exponent del progrés.

Aquest estiu l'SL organitza cursos d'introducció al rus.

L'XRT és el signe amb què distingim el nostre grup de recerca.


Però si la sigla comença amb consonant i es pronuncia com si fos una paraula normal, no s'apostrofa:

el FOU la LOGSE el MEC
la NOA la RAM el SEGEU
el TEU    


Si comença amb h s'apostrofa sempre:

L'anàlisi determina si hi ha anticossos de l'hepatitis B i C i de l'HIV.


L'article el i la preposició de s'apostrofen sempre si la sigla comença amb les vocals i o u:

L'IEC ha signat un conveni amb la URV.
El cicle d'orientació pedagògica l'organitza l'ICE.
Han dit que és un problema d'UGT.


L'article la, si la sigla comença amb les vocals i o u, s'apostrofa quan la sigla es pronuncia en una sola síl·laba o com si la primera vocal portés accent:

l'UCA l'URSS l'UVI


En els altres casos (i quan la vocal fa de semiconsonant) l'article la no s'apostrofa:

la UAB la UAC la UB
la UdG la UE la UEFA
la UGT la UIB la UNESCO
la UOC la UPC la UPF
la URV    

Pel que fa a la pronúnica, és important saber que el fet que en un text hi hagi una sigla no impedeix, si el text ha de ser llegit en veu alta, desenvolupar la sigla: si hi ha escrit «l'SL», per exemple, es pot dir «el Servei Lingüístic» en comptes de «l'essa ela».