Universitat Rovira i Virgili

Reptes

Els principals reptes de la URV en política lingüística són aquests:

El reforçament de la política lingüística

La URV aposta per consolidar una política lingüística planificada i transversal. Aquesta dinàmica activa de planificació ha de desenvolupar les eines adequades i fer funcionar els espais de participació pertinents que facilitin el consens i la implicació. Cal dur a terme, doncs, actuacions tendents a disposar d'informació sociolingüística sobre tots els àmbits d'ús; a fixar una política lingüística clara, amb la participació de la comunitat universitària; a establir uns objectius i unes actuacions assolibles i avaluables; a informar-ne la comunitat universitària; a crear xarxa social i institucional dins la universitat en aquest procés, i a activar instruments útils de política lingüística.

La distribució funcional de les llengües

La planificació lingüística universitària ha de saber conjugar el repte del poliglotisme (coneixement personal de diverses llengües) i el multingüisme (ús social i institucional de diverses llengües), exigit per la internacionalització, amb el repte del predomini de la llengua catalana, que assumeix per responsabilitat social i observança del marc legal. La contemporització de tots dos reptes és possible mitjançant la distribució funcional de les llengües en els diferents àmbits d'ús: fent predominar el català a la docència de grau (un àmbit on encara queda camí per recórrer) i fomentant el multilingüisme (bàsicament català, castellà i anglès) a la docència de postgrau i la recerca. Aquesta distribució també ha d'afectar els usos institucionals i administratius: la llengua pròpia dins l'àmbit lingüístic català i el multilingüisme fora d'aquest àmbit.

La qualitat lingüística

El repte de la qualitat de les produccions lingüístiques (orals i escrites) afecta totes les llengües utilitzades a la institució i constitueix un punt essencialment sensible, perquè la universitat s'ha de caracteritzar per l'excel·lència en la comunicació. El personal universitari i els estudiants han de millorar les seves habilitats lingüístiques (tant des de la perspectiva acadèmica com professional): l'acció formativa i la disposició de serveis i recursos específics són unes bones eines per afrontar aquest repte.