Universitat Rovira i Virgili

Condicions de préstec de l'exposició "Sigues lingüísticament sostenible"

  1. El préstec de l'exposició "Sigues lingüísticament sostenible", que té com a objectiu sensibilitzar sobre la importància de preservar la diversitat lingüística i està formada per quatre plafons enrotllables de 85 x 206 cm, és gratuït per a qualsevol entitat sense afany de lucre que ho sol·liciti.
  2. L'entitat interessada a demanar en préstec l'exposició ha d'omplir el formulari de sol·licitud corresponent.
  3. Entre la recepció d'aquest formulari i la data prevista d'inici del préstec és convenient que transcorrin 15 dies com a mínim.
  4. El període de cessió no pot ser ni inferior a 15 dies ni superior a 45.
  5. L'entitat sol·licitant ha d'assumir la gestió i les despeses de transport de l'exposició (recollida i retorn).
  6. El local on s'instal·li l'exposició ha de tenir unes condicions de seguretat suficients contra robatori i vandalisme.
  7. En cas de qualsevol desperfecte o deaaparició, l'entitat sol·licitant s'ha de fer càrrec del cost de restitució del material malmès o desaparegut.
  8. Si l'entitat sol·licitant edita invitacions o material divulgatiu, hi ha de fer constar els logotips que el Servei Lingüístic li proporcionarà.
  9. El Servei Lingüístic es reserva el dret de modificar, per causes de força major, les dates de cessió acordades.
  10. Per a qualsevol aclariment, cal adreçar-se al Servei Lingüístic de la URV (infosl(ELIMINAR)@urv.cat, tel. 977 55 83 59).