Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Els plurals en -os

Hi ha paraules que, segons la normativa gramatical, admeten tant el plural en -s com el plural en -os. En els textos produïts per la URV escrivim aquests mots amb -os (però el plural d'aquest el fem sempre aquests):

annex annexos
assaig assajos
cost costos
desig desitjos
disc discos
esquetx esquetxos
fax faxos
imprevist imprevistos
mig mitjos
mixt mixtos
passeig passejos
pressupost pressupostos
risc riscos
sorteig sortejos
test testos
text textos (és incorrecte el plural textes)


Fem, però, dues excepcions:

raig raigs
goig goigs