Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Les terminacions -ció, -sió i -ssió

Convé conèixer les paraules que acaben en -ció, -sió i -ssió. Donem una mostra d'errors freqüents juntament amb la forma correcta:

*adhessió adhesió    
admissió *admisió    
  al·lusió    
  *autoritzasió autorització *autorisació
*col·lissió col·lisió    
comissió *comisió    
confessió *confesió    
concessió *concesió    
*conclussió conclusió    
*confussió confusió    
*decissió decisió    
depressió *depresió    
*difussió difusió    
dimissió dimisió    
*disposissió   disposició  
    dissolució *disolució
*divissió divisió    
emissió *emisió    
escissió *escisió    
  *excepsió excepció  
expressió *expresió    
fissió *fisió    
*fussió fusió    
  immersió *immerció  
impressió *impresió    
*inclussió inclusió    
  *insersió inserció  
    jerarquització *jerarquisació
    *matització matisació
missió *misió    
  *obtensió obtenció  
*ocassió ocasió    
*posissió   posició  
possessió *possesió/*posesió    
*precissió precisió    
*pressuposissió *pressuposisió pressusposició  
pressió *presió    
*previssió previsió    
professió *profesió    
repercussió *repercusió    
*revissió *revisió    
sessió *sesió    
*solussió *solusió solució  
*suposissió *suposisió suposició  
transmissió *transmisió