Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

tan/tant

Cal recordar que fem servir el tan comparatiu davant d'un adjectiu o un adverbi, i el tant quantitatiu en la resta de casos.

Com a criteri pràctic pot ser útil fer la comparació amb el castellà: tan, tanto, respectivament. Cal parar atenció als casos d'adjectius coordinats perquè aleshores depèn del significat:

Tan sols els falta signar les actes a dos professors.

Us atendrem tan aviat com ens sigui possible.

Davant d'una proposta tan convincent, és difícil denegar-vos la subvenció.

No podíem preveure que el concert entusiasmaria tant els assistents.

S'han de buscar mesures que no impactin tant en el medi natural.

Els usuaris han plantejat diversos suggeriments tant tècnics com comercials.

Ens heu convençut amb uns arguments tan simples com contundents.