Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

a causa de

La locució a causa de regeix sintagmes nominals i no pot regir, doncs, oracions d'infinitiu ni oracions conjugades:

*Hi ha dificultats sobretot a causa de poder representar un so amb més d'una lletra.

Hi ha dificultats sobretot a causa del fet que es pot / del fet de poder representar un so per més d'una lletra.


*A causa d'haver-vos retardat en la tramesa de la documentació, no hem pogut examinar l'expedient amb prou temps.

A causa del retard en la tramesa de la documentació, no hem pogut examinar l'expedient amb prou temps.