Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

anomenar

En primer lloc, cal que no confonguem aquest verb amb el verb nomenar ('designar per a un càrrec').


En segon lloc, cal tenir en compte que anomenar algú / anomenar una cosa significa 'dir el nom d'algú o d'una cosa':

Es va referir a la vicerectora sense anomenar-la.

Durant la conferència el va anomenar tres vegades.

Els indígenes no volen anomenar mai la malaltia: és un tabú.


A més, anomenar també significa 'dir de nom':

Aquests nombres els anomenem nombres primers. (= en diem, de nom, nombres primers)

Anomenarem variació diatòpica la variació de la llengua des del punt de vista territorial (= en diem, de nom, variació diatòpica)


I anomenar-se significa 'tenir com a nom':

Les matèries que imposa com a obligatòries el pla d'estudis oficial s'anomenen matèries troncals.


En tercer lloc, cal tenir en compte que anomenar no és sinònim de referir-se, d'indicar, d'enumerar, d'assenyalar ni de descriure. Per utilitzar anomenar correctament cal que la cosa a què ens referim tingui un nom:

*L'estudiós ha dit que aquest mètode té molts inconvenients, però no els ha anomenat.

L'estudiós ha dit que aquest mètode té molts inconvenients, però no els ha indicat / ha enumerat / ha assenyalat / ha descrit.


Finalment, cal tenir en compte que normalment anomenar no vol dir 'posar nom':

*És un nou producte financer, però encara no l'hem anomenat.

És un nou producte financer, però encara no hi hem posat nom.


*Quan el van haver anomenat, van fer una festa.

Quan li van haver posat nom, van fer una festa.


Només en pretèrit perfet i plusquamperfet és possible usar anomenar amb el sentit de 'posar nom':

Van anomenar el nou robot R-3.
 


nomenar