Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Objectius i abast

Aquestes prescripcions tenen com a finalitat regular alguns usos que les obres de referència general no determinen prou –o en relació amb els quals preveuen més d'una possibilitat–, amb l'objectiu d'adaptar la llengua estàndard a les necessitats comunicatives específiques de la nostra Universitat i de dotar la institució d'una imatge lingüística homogènia.

A Praxi lingüística hi ha moltes indicacions que no fan referència exclusiva al model de llengua de la URV, sinó que poden ser útils per a qualsevol text escrit en català estàndard. Això respon a la voluntat d'ajudar els membres de la comunitat universitària a redactar correctament, i és fruit de l'estudi dels errors que amb més freqüència apareixen en la documentació de treball de la URV.

La consulta d'aquest recurs no implica, de tota manera, que no puguem recórrer de vegades a les obres generals per a aspectes bàsics d'ortografia i gramàtica. En qualsevol cas, si es detecta algun desajustament entre el que preveuen altres obres i el que s'estableix aquí, prevaldrà sempre el que s'estableix aquí.