Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La puntuació en les tematitzacions a l'esquerra

De vegades, al començament de l'oració hi posem el complement directe, el complement indirecte, l'atribut o un complement preposicional:

El programa caldria revisar-lo detalladament.
Al Dr. Roig li vam enviar la convocatòria fa dues setmanes.
Associats només ho són tres dels professors del Departament.
De la plantilla no se'n va parlar.

Diem, llavors, que aquests complements estan desplaçats a la posició inicial o tematitzats a l'esquerra (perquè els hem convertit en elements que designen el tema del qual volem donar informació).


Quan desplacem a la posició inicial aquests complements, escrivim també, adjuntat al verb, un pronom feble amb la mateixa funció:

[El programa] caldria revisar[-lo] detalladament.
[Al Dr. Roig] [li] vam enviar la convocatòria fa dues setmanes.
[Els documents] [els] heu de lliurar a la secretaria.
[De possibilitats de contracte] [en] tenim més d'una.
[Al Dr. Jané] no [li] ha arribat la informació.
[En aquest prestatge] [hi] posarem els expedients nous.


Normalment no separem aquests complements desplaçats a la posició inicial de la resta de l'oració per mitjà d'una coma:

La documentació la podeu obtenir a través del web del Departament.


Hi posem coma només si volem que hi hagi un contrast fort entre el que convertim en tema de l'oració –que és el que expressa el complement despplaçat– i la informació nova que en donem:

Del nou sistema de crèdits, què en penseu?
El director ha dit que, de totes aquestes històries tan velles, no en vol sentir ni parlar.


Cal que no confonguem la tematització (el desplaçament a l'esquerra per convertir un complement en tema) amb un altre fenomen, molt poc freqüent en la llengua escrita formal, que consisteix a desplaçar un element, també a l'esquerra, ara per convertir-lo en el protagonista informatiu del missatge:

Diu que té molta experiència en recerca però [no té ni el doctorat]. → Diu que té molta experiència en recerca però [ni el doctorat no té].

Heu d'anar a la reunió. → A la reunió, heu d'anar!


Des del punt de vista pràctic el que cal és adonar-se que en aquesta mena de desplaçament (que ha rebut el nom de rematització a l'esquerra), no adjuntem al verb cap pronom feble amb la mateixa funció que l'element desplaçat.

a) Rematització a l'esquerra:

A la reunió, heu d'anar!
El programa, vam haver de revisar (i no pas la bibliografia)!


b) Tematització a l'esquerra:

A la reunió hi heu d'anar.
El programa el vam haver de revisar.


A més, en la tematizació a l'esquerra, com s'ha dit, normalment no hi ha coma entre l'element desplaçat i el cos de l'oració. En canvi, en la rematització a l'esquerra normalment sí que n'hi ha.
 


Verbs amb pronom obligatori

Verbs del tipus agradar i del tipus preocupar amb el complement en posició inicial