Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La preposició fins i fins a en les indicacions de temps seguida d'un demostratiu

Quan fins a va seguit per un demostratiu, actuem segons els criteris següents:

a) Amb les paraules hora i moment la preposició a no cau mai:

Heu treballat fins a aquesta hora que dius?
Fins a aquell moment tots pensàvem que la comissió aprovaria el pla.


b) Amb les paraules matí (i migdia, tarda, etc.) i dia, amb els noms del dia de la setmana, dels mesos i de les estacions, i amb els anys, la preposició a cau sempre:

Hem treballat fins aquest matí / fins aquest migdia / fins aquesta tarda.

El termini de presentació d'al·legacions s'ha allargat fins aquest dia que s'indica aquí.

El cicle de conferències dura fins aquest divendres.

El substituirà un professor contractat fins aquest mes de maig.

Fins aquest estiu no hem pogut acabar de revisar el manual de lingüística general.

No va tenir el llibre acabat fins aquell any.


c) Amb paraules que designen períodes superiors a l'any o períodes llargs de límits no definits, la caiguda de la a és opcional:

Els científics van defensar la primera teoria fins a aquest segle de què parlem / fins aquest segle de què parlem.

La hipòtesi no es va estendre fins a aquesta dècada / fins aquesta dècada.

Es van continuar practicant trepanacions fins a aquesta època que estudiem / fins aquesta època que estudiem.
 


La preposició fins i fins a en les indicacions de temps quan el nucli del complement temporal no és un nom

La preposició fins i fins a en les indicacions de temps quan el nucli del complement temporal és una oració d'infinitiu o un nom