Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La concordança en la construcció un dels que i equiparables

En les construccions partitives amb un complement que conté una oració relativa, fem concordar el verb de la relativa amb l'antecedent:

La professora Makkay és una de les professores que han de passar a signar les actes.

*La professora Makkay és una de les professores que ha de passar a signar les actes.


És un dels alumnes que ho van aprovar tot al juny.

*És un dels alumnes que ho va aprovar tot al juny.