Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu on

El relatiu on fa funció de complement de lloc. Per tant, cal evitar d'usar-lo quan no representa cap complement de lloc o quan, en realitat, fa de simple connector:

*L'autor divideix els prejudicis en dues classes: els innocents, que són fruit d'una determinada educació, i els culpables, on hi ha ignorància responsable.

L'autor divideix els prejudicis en dues classes: els innocents, que són fruit d'una determinada educació, i els culpables, que denoten ignorància responsable.
 

*En música, un conjunt és un moviment melòdic on es progressa per graus consecutius.

En música, un conjunt és un moviment melòdic que progressa per graus consecutius.
 

*Aquest és el cas de la definició psicològica, on Gili Gaya parla de la intenció expressiva del parlant.

Aquest és el cas de la definició psicològica, per mitjà de la qual Gili Gaya parla de la intenció expressiva del parlant.
 

*Llavors mostrem el resultat final, on, si convé, podem complementar les dades amb taules i gràfics.

Llavors mostrem el resultat final, i, si convé, podem complementar les dades amb taules i gràfics.


En general, evitem el relatiu on si el referent de l'antecedent és un text:

Ahir el sindicat va interposar un contenciós amb el qual reclama que es revisi el procés.

*Ahir el sindicat va interposar un contenciós on reclama que es revisi el procés.
 

La resolució per mitjà de la qual es concedeixen / que concedeix concerts a set centres d'elit ha estat polèmica.

*La resolució on es concedeixen concerts a set centres d'elit ha estat polèmica.
 

Us vam fer arribar des d'aquest Servei, per correu certificat, un ofici en què us comunicàvem / mitjançant el qual us comunicàvem que havíeu estat designat president d'un dels tribunals de les proves de selectivitat d'enguany.

*Us vam fer arribar des d'aquest Servei, per correu certificat, un ofici on us comunicàvem que havíeu estat designat president d'un dels tribunals de les proves de selectivitat d'enguany.


Però si el referent és la materialitat del text, l'ús del pronom on no és inadequat:

La pàgina on hi ha l'errata és la 15.
 


El relatiu en funció de complement de temps

El relatiu en funció de complement de lloc