Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'article abstractiu quan el referent està especificat per un adjectiu o participi

Si el referent abstracte està especificat per un adjectiu o per un participi, normalment és inadequat usar l'article seguit de l'adjectiu o el participi. Llavors hem de recórrer al sintagma la/les cosa/coses, a la cadena el que és, a un nom abstracte o a una altra possibilitat:

Aquí el que és bàsic és organitzar bé la matèria.

*Aquí el bàsic és organitzar bé la matèria.
 

Tot el que s'ha dit fins ara són només comentaris introductoris.

*Tot el dit fins ara són només comentaris introductoris.
 

El que és adequat en aquest cas és tornar a revisar les dades.

*L'adequat en aquest cas és tornar a revisar les dades.
 

Es poden concedir ajuts addicionals per a les despeses de desplaçament, d'acord amb el que s'estableix als / amb el que estableixen els mòduls de l'annex 1 de la resolució UNI/84/2003.

*Es poden concedir ajuts addicionals per a les despeses de desplaçament, d'acord amb l'establert als mòduls de l'annex 1 de la resolució UNI/84/2003.
 

El tema d'anàlisi antropològica és la quotidianitat.

*El tema d'anàlisi antropològica és el quotidià.
 

Té una predilecció per les coses negatives.

*Té una predilecció pel negatiu.
 

En aquesta obra pictòrica hi predomina com a font d'inspiració l'element modern.

*En aquesta obra pictòrica hi predomina com a font d'inspiració el modern.
 

Pel que fa als papers que falten / En relació amb els papers que falten / Pel que fa referència als papers que falten

*En el referent als papers que falten


No és adequat en aquests casos recórrer al mot allò:

*Aquí allò bàsic és organitzar bé la matèria.
*Tot allò dit fins ara són només comentaris introductoris.
*Allò adequat en aquest cas és tornar a revisar les dades.
*D'acord amb allò establert als mòduls de l'annex.
*El tema d'anàlisi antropològica és allò quotidià.
*Té una predilecció per allò negatiu.
*En aquesta obra pictòrica hi predomina com a font d'inspiració allò modern.
*En allò referent als papers que falten.


Hi ha uns quants adjectius, de tota manera, que sí que poden acompanyar l'article abstractiu:

El que cal considerar és el següent (= les coses següents)
El debat sobre el sublim (= les coses sublims)
M'encanta el nou i m'enamora el vell (= les coses noves / les coses velles)
 


L'article abstractiu

L'article abstractiu amb adjectius qualificatius modificats per més