Universitat Rovira i Virgili

Estructura

|Alt imatge columna esquerra|

1. Trieu bé les parts que ha de contenir el treball: portada, índex, introducció, desenvolupament, conclusions, bibliografia i annexos.

2. Procureu que el text segueixi un ordre lògic amb tres parts: introducció, desenvolupament i conclusió.

3. Dediqueu la introducció a presentar el tema, formular els objectius o hipòtesis i descriure a grans trets les parts del treball.

4. Desenvolupeu el tema en capítols o apartats, que poden contenir subapartats.

5. A les conclusions sintetitzeu els resultats del treball. 

6. Valeu-vos dels annexos per incorporar informació complementària al text central.

7. Presenteu cada idea en un paràgraf, com a norma general.