Universitat Rovira i Virgili

Estructura del B1 d'italià

L'examen de nivell B1 d'italià de la URV consta de quatre parts, que avaluen diferents aspectes de la competència lingüística. Per aprovar cal obtenir com a mínim el 70% de la puntuació global.

Part Contingut Durada %
Comprensió Escrita

Els candidats han de llegir textos de tipologia diferent i mostrar-ne la comprensió: responent a preguntes de resposta múltiple, responent a preguntes de veritable/fals, relacionant dues informacions, inserint frases dins un text. Són textos autèntics, procedents de revistes, diaris, fulletons, anuncis, fragments de relats o novel·les,...etc.
150 minuts 

25%

Expressió escrita Els candidats han de redactar dos textos de diferents gèneres i temes amb una extensió total aproximada de 250 paraules. 25%
Comprensió oral

Els candidats han d’escoltar un mínim de tres textos i mostrar-ne la comprensió responent a preguntes de resposta múltiple, a preguntes de veritable/fals o amb una resposta breu. Cada text es passa 2 vegades. Són textos autèntics procedents de programes de TV o d'Internet.

30 minuts 25%
Expressió oral

La prova consta de tres parts: una entrevista individual breu, un comentari sobre un text preparat uns minuts abans, i una conversa amb el company sobre el tema o els temes plantejats a partir del text o dels textos de la segona part. La prova es fa en parelles i els examinands han de demostrar la capacitat per comunicar-se oralment.

20 minuts 25%