Universitat Rovira i Virgili

Estructura del B1 d'italià

L'examen de nivell B1 d'italià de la URV consta de quatre parts, que avaluen diferents aspectes de la competència lingüística. Per aprovar cal obtenir com a mínim el 70% de la puntuació global.

Part Contingut Durada
Comprensió lectora

La prova consisteix en diversos textos de tipologia diferent lligats a exercicis com aparellar, escollir la resposta correcta, veritable o fals.

150 minuts 
Competència gramatical Aquesta part conté exercicis que avaluen el coneixement de l'ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic, la majoria dels quals es basen en textos.
Expressió escrita Els examinands han d'escriure dos textos de tipologia diferent amb una extensió total aproximada de 250 paraules.
Comprensió oral

Aquesta part consisteix a escoltar algunes audicions de tipologia diferent, cada una de les quals està relacionada amb un exercici que pot ser d'escollir la resposta correcta (veritable o fals) o bé de resposta oberta.

30 minuts
Expressió oral

La prova consta de tres parts: una entrevista individual breu, un comentari sobre un text preparat uns minuts abans, i una conversa amb el company sobre el tema o els temes plantejats a partir del text o dels textos de la segona part. La prova es fa en parelles i els examinands han de demostrar la capacitat per comunicar-se oralment.

20 minuts