Universitat Rovira i Virgili

Estructura del B1 de francès

L'examen de nivell B1 de francès de la URV consta de quatre parts, que avaluen diferents aspectes de la competència lingüística. Per aprovar cal obtenir com a mínim el 70% de la puntuació global.

Part Contingut Durada %
Comprensió lectora Els candidats han de demostrar que comprenen textos originals senzills i/o lleugerament adaptats a nivell de paraula, frase, paràgraf i text sencer. Hi ha dues parts i un mínim de dos textos (una de les parts pot contenir més d'un text). Els ítems que avaluen la comprensió dels candidats poden ser de tipologies diferents: opció múltiple, seqüenciació cronològica de paràgrafs, inserció de frases al text, veritable-fals, etc. 35 minuts 25%
Comprensió oral Els alumnes han de respondre preguntes sobre tres textos gravats diferents. Cada text dura un màxim de sis minuts i s'escolta dues vegades. 25 minuts  25%
Expressió escrita Els alumnes han d'escriure un text entre 160 i 180 paraules expressant la seva opinió sobre un tema d'interès general. 45 minuts 25%
Expressió oral

La prova té dues parts: una d'introductòria on es fan les presentacions i es parla sobre qüestions de la vida quotidiana del candidat, i un exercici en què els alumnes han de comentar un text escrit que han pogut llegir i preparar prèviament.

15 minuts 25%